Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

CE Декларация за Съответствие / DIN EN 1433

CE Декларация за Съответствие за FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Сертификати за проверка DIN EN 1433 и DIN V 19580

 Улеите FASERFIX SUPER и FASERFIX BIG бяха тествани от Лаборатория за тестване на материалите към Института за гражданско строителство и технология на строителните  материалите при Университета в Карлсруе, в рамките на обхвата на външна инспекция по отношение на изпитвателната сила и херметизацията на цялостната конструкция. Всички тестове бяха издържани. 

Изискванията съгласно с DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 and Design Approval BW 47-8914.33/22 са изпълнени. Следователно HAURATON има право да използва CE маркироваката за тези продукти.

Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

Hauraton Bulgaria EOOD
Blvd. Evlogie Georgiev 105
1504 Sofia / BG-България
+359 2 9440761
info@hauraton.bg

 

Imprint        Privacy policy